Tunteet tutuiksi ja siivet kantamaan - Papilio-ohjelma lasten sosio-emotionaalisten taitojen tukemisessa ja käyttäytymisen pulmien ennaltaehkäisyssä

Saksalainen Papilio-ohjelma otettiin käyttöön suomalaisissa päiväkodeissa

Augsburg, 15. tammikuu 2015. Saksalaisen Papilio-ohjelman tarkoituksena on tukea kaikkien 3-7-vuotiaiden lasten tunne- ja sosiaalisten taitojen kehittymistä ja ehkäistä erilaisia itsesäätelypulmia ja käyttäytymisen ongelmia. Saksassa Papilio-ohjelmaa on toteutettu eri päiväkodeissa jo pitkään, ja se on tutkimuksissa todettu tehokkaaksi keinoksi lasten sosioemotionaalisten taitojen edistämisessä. Kesäkuussa 2015 Jyväskylässä aloitettiin kahden päiväkodin henkilökunnan kouluttaminen Papilio-menetelmään, ja syksyllä 2015 vastaavaa koulutus toteutettiin Raumalla ja Uudessa kaupungissa. Tällä hetkellä 89 kasvattajaa on saanut Papilio-koulutuksen ja yhteensä 436 lasta viidessä päiväkodissa on Papilio-ohjelman piirissä. Ohjelman leviäminen jatkuu edelleen: Augsburgissa Saksassa, Papilion kotikaupungissa, kolme uutta suomalaista Papilio-kouluttajaa sai koulutuksensa. Heidrun Mayer, Papilio ry:n toimitusjohtaja, ja Suomen projektin alullepanija Iiris Björnberg toivovat konseptin leviävän seuraavina vuosina laajalti Suomeen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Papilion käytännön toteutusta Suomessa. Lisäksi Papiliota rahoittaa Lapset ensin yhdistys: Ilari Schouwvliegerin Lapset ensin ry:lle antaman lahjoituksen turvin voitiin aloittaa käännöstyö Papilion tuomiseksi Suomeen. 

Ensimmäiset kokemukset Papilio-ohjelmaa toteuttavissa päiväkodeissa ovat olleet myönteisiä. ”Koulutusjärjestelmässämme tarvitaan vahvempaa otetta lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen”, Iiris Björnberg toteaa. ”Sosioemotionaaliset taidot ovat opittavia asioita, ja siksi on tärkeää, että päiväkodeissamme pystytään tukemaan tämän alueen taitojen kehittymistä ja sitä kautta ennaltaehkäisemään mahdollisten pulmien ilmenemistä”, Björnberg jatkaa. Papilion avulla pienet lapset päiväkodeissa oppivat tunnistamaan tunteensa paremmin, puhumaan niistä ja ilmaisemaan niitä sopivalla tavalla. Ohjelma opettaa lapsille myös sosiaalisia sääntöjä ja erimielisyyksien ratkaisemista leikin kautta. Papilio-koulutuksen käyneet kasvattajat ovat hyvin sitoutuneita Papilion toteuttamiseen. ”Kasvattajat saavat Papilion avulla toimivia keinoja, joiden avulla voivat vahvistaa lasten sosioemotionaalisia taitoja arjessa, ” Iiris Björnberg sanoo.

Papilio-ohjelman toteutukseen kytkeytyy samalla myös tutkimushanke, jossa arvioidaan Papilion vaikuttavuutta suomalaisessa varhaiskasvatuksessa. Saksassa vastaava tutkimus on todistanut Papilion tehokkuuden. ”Se on Papilion laadulle lisäsinetti”, sanoo toimitusjohtaja Heidrun Mayer. Tutkijat Marja-Leena Laakso ja Merja Koivula Jyväskylän yliopistosta ja Marita Neitola Turun yliopistosta tutkivat nyt ohjelman vaikutustapoja käytännössä. Alustavat tutkimustulokset valmistuvat kesäkuussa 2016. Tutkijat ovat vakuuttuneita siitä, että Papilio tuo lisäarvoa suomalaiseen varhaiskasvatukseen, sillä kyseessä on ensimmäinen kokonaisvaltainen, varhaiskasvatukseen suunnattu toimintaohjelma Suomessa: ”Ohjelma ottaa koko ympäristön mukaan; ei ainoastaan lapset ja päiväkodin kasvattajat, vaan myös vanhemmat”, kertoo Merja Koivula.

Professori Herbert Scheithauer esitteli Papilio-ohjelman Iiris Björnbergille hänen ollessaan käymässä Freie Universität Berlinissä. Björnberg oli heti innoissaan Papiliosta. ”Vaikkakin suomalaiset koululaiset ovat Pisa-vertailussa huipulla ovat hyvät sosioemotionaaliset taidot entistä tärkeämmät ja niiden tukemiseksi voidaan tehdä huomattavasti nykyistä enemmän”, hän sanoo. Juuri tässä kohtaa Papilio toimii: jo päiväkodissa, lapset oppivat tunnistamaan ja ilmaisemaan tunteitaan ja kasvattamaan empatiakykyään leikin kautta. Tässä auttavat Papilion kertomukset ja laulut ’Paulasta ja tunnepeikoista’

Seuraavassa vaiheessa tarkoitus on laajentaa Papilio-päiväkotien määrää Suomessa. Tämän suunnitteleminen on käynnissä yhdessä saksalaisten Papilio-kollegojen ja tukiyhdistys Lapset ensin ry:n kanssa. Suomessa aiotaan myös aloittaa Papilio-vanhempainklubit, jotka ovat Saksassa kiinteä osa ohjelmaa. Papilio ry:n toimitusjohtaja Heidrun Mayerin matkustaa Suomeen tulevan vuoden alussa nähdäkseen, että Papilio on juurtunut hyvin suomalaisiin päiväkoteihin. Ja ehkäpä piankin nukketeatteriesitys ’Paula ja tunnepeikot’, joka toteutetaan yhdessä Augsburger Puppenkiste-nukketeatterin kanssa, lähtee kiertueelle Suomessa aivan kuten Saksassa. Iivo Baric, joka on helsinkiläisen Nukketeatteri Sampon teatterinjohtaja, tuntee augsburgilaisten kollegojensa ammattitaidon. Baric on ohjannut ja äänittänyt Papilio-ohjelmaan kuuluvat, suomalaisten ammattinäyttelijöiden puhumat ja laulamat, cd-taltioinnit.

Lisätietoja:
Iiris Björnberg, p. +358 50 598 8250, s-posti: iirispeace@gmail.com
Papilio e.V. (Yhteystiedot Saksassa)
Annika Jungclaus, p. +49 821 4480 3297, s-posti: annika.jungclaus@papilio.de
Andrea Finkel, p. +49 821 2426 302-23, s-posti: medien@papilio.de
Lehdistö- ja suhdetoiminta
http://www.papilio.de/fn_suomen.php

Papiliosta
Papilio-ohjelman tavoitteena on vahvistaa lapsen tunnetaitoja ja tukea sosiaalisesti vastuullisen käyttäytymisen oppimista. Sosioemotionaaliset taidot ovat perusta myönteisille ihmissuhteille ja psyykkiselle terveydelle ja samalla ne tukevat akateemisten taitojen oppimista. Niiden tiedetään myös ehkäisevän nuoruusiän riippuvuuksia ja väkivaltaista käyttäytymistä. Papilio-ohjelman vaikutus on tieteellisesti todistettu, sen on todettu vähentävän käyttäytymisen ongelmia ja tukevan prososiaalisten taitojen kehitystä.
Saksassa Papilio toimii kahdessatoista liittovaltiossa, yli 6.000 kasvattajaa on saanut koulutuksen ja jo 123.000 lasta hyötyy Papiliosta. Lisää tietoa löytyy: www.papilio.de

Ppailio in finland

Kuvateksti:
He haluavat tuoda Papilio-ohjelman Suomeen (vasemmalta): Papilio ry:n toimitusjohtaja Heidrun Mayer, Merja Koivula, Marita Neitola, Papilio-kouluttaja Heidi Scheer, Iiris Björnberg ja Ursula Nystedt-Rintakumpu. Kuva: Papilio e.V.

Print Data

Zurück